fbpx

Učite engleski jezik uz zanimljive lekcije i vežbanja. Da biste proverili vaše odgovore, ulogujte se.  REGISTRACIJA

Glagoli say i tell imaju slično značenje (reći, kazati) ali se upotrebaljavaju u različitim situacijama u indirektom govoru. U koliko imate nedoumice kada uporebiti say a kada tell, pogledajte razlike u upotrebi.

Glagol Say

Glagol say se koristi kada se prepričavaju nečije reči, dakle u indirektnom govoru. U tom slučaju posle ovog glagola često sledi that klauza (James said that he was going to help us.) Posle glagola say se ne može upotrebiti objekatska zamenica (me, us, him) već se mora upotrebiti to ispred nje (She said to me that she was tired.).

Glagol Tell

Glagol tell se takođe koristi u indirektnom govoru da se prenese nečija izjava ili naređenje, ali posle njega se može upotrebiti objekatsku zamenicu bez to (He told me that he was sorry.) Osim toga tell se uvek koristi i u pojedinim izrazima:

tell a story
tell the truth
tell a lie
tell the time

I say i tell su nepravilni glagoli.