fbpx

Učite engleski jezik uz zanimljive lekcije i vežbanja. Da biste proverili vaše odgovore, ulogujte se.  REGISTRACIJA

Pridevi u engleskom jeziku su vrsta reči koje opisuju imenicu ili imeničku frazu. Postoje tri stepena poređenja prideva (comparison of adjectives):

pozitiv: tall, big, happy, important, good
komparativ: taller, bigger, happier, more important, better
superlativ: the tallest, the bigger, the happiest, the most important, the best

Iz primera iznad vidi se da ne važe ista pravila za formiranje komparativa i superlativa za sve prideve. Prideve prema načinu poređenja možemo podeliti u nekoliko grupa:

1. short adjectives – jednosložni pridevi kod kojih se komparativ gradi dodavnjem nastavka –er, a superlativ dodavanjem člana the ispred prideva i nastavka -est

short – shorter – the shortest
fast – faster – the fastest
young – younger – the youngest

2. short adjectives with one vowel + consonant – kod jednosložnih prideva koji imaju jedan samoglasnik iz koga sledi suglasnik taj suglasnik se udvaja, a zatim se dodaje nastavak –er za komparativ, odnosno član the ispred prideva i nastavak –est za superlativ

slim – slimmer – the slimmest
hot – hotter – the hottest
fat – fatter – the fattest

3. adjectives ending in –y – kod prideva koji se završavaju na –y, –y prelazi u –i, a zatim se dodaje nastavak –er za komparativ, odnosno član the ispred prideva i nastavak –est za superlativ

lucky – luckier – the luckiest
windy – windier – the windiest
pretty – prettier – the prettiest

4. adjectives with two or more syllable – kod prideva koji se sastoje od dva ili više slogova za oblik komparativa dodaje se more ispred prideva, a za oblik superlativa the most

expensive – more expensive – the most expensive
careful – more careful – the most careful
interesting – more interesting – the most interesting

5. irregular adjectives – pridevi koji imaju nepravilne oblike komparativa i superlativa

bad – worse – the worst
far – further – the furthest
much /many – more – the most
little – less – the least