Poređenje prideva

by | Jun 28, 2023

Poređenje prideva je proces koji se još zove komparacija prideva.

Pridevi u engleskom jeziku su vrsta reči koje opisuju imenicu ili imeničku frazu.

Poređenje prideva (tri stepena)

Postoje tri stepena poređenja prideva (comparison of adjectives):

pozitiv: tall, big, happy, important, good
komparativ: taller, bigger, happier, more important, better
superlativ: the tallest, the bigger, the happiest, the most important, the best

Poređenje prideva

Iz primera iznad vidi se da ne važe ista pravila za formiranje komparativa i superlativa za sve prideve. Kod nekih prideva se dodaju nastavci, kod nekih dolazi do promena u pisanju. 

Zato je bitno da naučiš pravila za poređenje prideva zajedno sa primerima prideva.

Pridevi prema načinu poređenja se mogu podeliti u nekoliko grupa:

1. short adjectives

Jednosložni pridevi kod kojih se komparativ gradi dodavnjem nastavka –er, a superlativ dodavanjem člana the ispred prideva i nastavka -est.

short – shorter – the shortest
fast – faster – the fastest
young – younger – the youngest

2. short adjectives with one vowel + consonant

Kod jednosložnih prideva koji imaju jedan samoglasnik iz koga sledi suglasnik taj suglasnik se udvaja, a zatim se dodaje nastavak –er za komparativ, odnosno član the ispred prideva i nastavak –est za superlativ.

slim – slimmer – the slimmest
hot – hotter – the hottest
fat – fatter – the fattest

3. adjectives ending in –y

Kod prideva koji se završavaju na –y, –y prelazi u –i, a zatim se dodaje nastavak –er za komparativ, odnosno član the ispred prideva i nastavak –est za superlativ.

lucky – luckier – the luckiest
windy – windier – the windiest
pretty – prettier – the prettiest

4. adjectives with two or more syllables

Kod prideva koji se sastoje od dva ili više slogova za oblik komparativa dodaje se more ispred prideva, a za oblik superlativa the most.

expensive – more expensive – the most expensive
careful – more careful – the most careful
interesting – more interesting – the most interesting

5. irregular adjectives

Pridevi koji imaju nepravilne oblike komparativa i superlativa kada je u pitanju poređenje prideva.

bad – worse – the worst
far – further – the furthest
much /many – more – the most
little – less – the least

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde