fbpx

Participi u engleskom

by | Jun 28, 2023

Participi u engleskom se najčešće se koriste za građenje pojedinih vremena, mogu biti imenice u rečenici, pridevi, a mogu se koristiti da skrate rečenicu (Participle Clause).

Postoje tri vrste participa u engleskom.

1) Sadašnji particip (Present Participle)

Gradi se dodavanjem nastavka –ing na infinitiv glagola (watch + ing — watching) a koristi se:

a)  kao pridev – interesting, boring
b)  kao gerund – swimming, reading
c)  kod trajnih (continuous) vremena, kao što su: Present Continuous, Past Continuous – He is smiling. They were having dinner.

2) Prošli particip (Past Participle)

Prošli particip kod pravilnih glagola gradi se dodavanjem nastavka –ed na infinitiv glagola (watch + ed — watched).

Ako je glagol nepravilan, prošli participi se nalaze u trećoj koloni liste nepravilnih glagola. Prošli particip se koristi:

a) kod perfektnih (perfect) vremena, kao što su: Present Perfect, Past Perfect – She has left. I had closed the window.
b) kod pasiva – The bridge was built.
c) kao pridev – interested, bored

3) Perfektni particip (Perfect Participle)

Perfektni particip se ređe upotrebljava u odnosu na sadašnji i prošli particip. Gradi se od glagola have sa nastavkom –ing i prošlog participa (have + ing + prošli particip —- having brought). Koristi se za skraćivanje rečenica ili za kombinovanje rečenica koje imaju zajednički subjekat.

He left the house and went towards the river. —- Having left the house he went towards the river.

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde