Upitni privesci

by | Jul 20, 2023

Upitni privesci (Question tags) su posebna konstrukcija u engleskom jeziku koja se nalazi na kraju rečenice a odvojena je zarezom.

Upitni privesci se koriste kada govornik traži potvrdu za ono što je izgovoreno.

Sastoje se od pomoćnog glagola koji je upotrebljen u rečenici i od zamenice.

She has already left, hasn’t she? (pomoćni glagol – have)

Upitni privesci sa pomoćnim glagolom ili glagolom to be

Postoje sledeća pravila kada se koji upitni privezak upotrebljava u određenoj rečenici:

1. Potvrdna rečenica – odričan privezak (positive statement – negative tag)

Ako je rečenica potvrdna, dodak mora biti odričan.

You’re Jenny, aren’t you?

2. Odrična rečenica – potvrdan privezak (negative statement – positive tag)

Ako je rečenica odrična, onda upitni privezak mora biti u potvrdnom obliku.

He hasn’t lost his keys, has he?

Rečenice bez pomoćnog glagola

3. Ako u rečenici već nije dat pomoćni glagol, potrebno je upotrebiti do, does ili did u zavisnosti od toga koje je vreme upotrebljeno u samoj rečenici.

Do does se koriste za Present Simple (I do, you do, he does, she does, it does / we do, you do, they do).

Did se koristi za Past Simple, za sva lica.

Banks close at four, don’t they?
Jason broke the window, didn’t he?

Modalni glagoli u upitnom privesku

4. Kada je u rečenici upotrebljen modalni glagol, taj modalni glagol se upotrebljava i u upitnom privesku. Opet se slede pravila označena brojem 1 i 2.

She can help, can’t she?

Upitni privesci (izuzetak)

5. Postoji i jedan izuzetak, glagol to be, i to samo u prvom licu jednine u slučaju kada se upotrebljava potvrdna rečenica a odričan privezak. Tada će u upitnom privesku biti aren’t.

Ako je odrična rečenica sa glagolom to be u prvom licu, upitni privezak će biti am I.

I’m late, aren’t I?
I’m not late, am I?

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde