fbpx

Kako se koristi glagol Like?

by | Apr 26, 2020

Jedan od prvih glagola koji češ naučiti u engleskom jeziku je glagol like. Ovaj glagol upotrebićeš da kažeš da li nešto voliš ili ne, i u tom slučaju upotrebićeš sadašnje vreme. U ovoj lekciji, naučićeš kako da upotrebiš glagol like u rečenicama.

Glagol like u sadašnjem vremenu

Potrebno je da znaš kako se gradi Present Simple, i onda vrlo lako možeš da upotrebiš ovaj glagol u odgovarajućem licu.

Jednostavno dodaš pojam koji voliš ili ne posle glagola i dobiješ ovakve rečenice:

I like oranges, but I don’t like apples.

I like tea and I like coffee.

She likes chocolate.

Pojmovi posle glagola like

Kada govoriš uopšteno o tome šta voliš ili ne, samo ćeš dodati neki pojam posle glagola like, ali potrebno je da:

  • Upotrebiš oblik za množinu ako je imenica brojiva (orange – oranges, apple – apples, book – books, sandwich – sandwiches)
  • Upotrebiš oblik za jedninu ako je imenica nebrojiva (tea, coffee, chocolate)

Pogledaj ove rečenice (sve su pogrešne, probaj da nađeš grešku).

I like cat, but I don’t like dog.

I like computer game, but I don’t like basketball.

I like a cold milk, but I don’t like a hot milk.

She likes lemon, but she doesn’t like onion.

U svim ovim rečenicama, pogrešno je upotrebljen pojam koji sledi posle glagola like. Pogledaj ispod tačne rečenice:

I like cats, but I don’t like dogs. – Kada je pojam brojiva imenica u jednini, koristi se oblik za množinu.

I like computer games, but I don’t like basketball.

I like a cold milk, but I don’t like a hot milk. – Reč milk je nebrojiva imenica, ispred takvih imenica se nikada ne koristi neodređeni član.

She likes lemons, but she doesn’t like onions.

Glagoli posle glagola like

Osim pojmova, posle glagola like možeš da upotrebiš glagol ukoliko želiš da kažeš da nešto voliš (ili ne voliš) da radiš. Primer bi bile ovakve rečenice:

I like spending time with my family. (Volim da provodim vreme sa mojom porodicom.)

I like walking by the river. (Volim da šetam pored reke.)

I like to read a book in the evening. (Volim da čitam knjigu uveče.)

I like to get up early. (Volim da ustajem rano.)

I ovde postoje dva pravila koja moraš da zapamtiš kada je u pitanju pojam koji sledi posle glagola like. Kada se dodaje glagol posle like, postoje dva načina da se to uradi:

  • like + to + infintiv – U ovom slučaju, posle glagola like dodaje se to pa zatim infinitiv glagola (like to read, like to get up). Vrlo je važno da ne sme da se izostavi to.
  • like + gerund – Drugi način je da posle glagola like upotrebiš gerund, tj. glagol sa nastavkom -ing (like spending, like walking). U ovom slučaju ne sme da se dodaje to.

Episode 1 Phoebe GIF by Friends - Find & Share on GIPHY

Vrlo je bitno da zapamtiš da se značenje u ovom slučaju ne menja. Potpuno je svejedno koji od ova dva načina ćeš upotrebiti.

I like skiing. (Volim skijanje.)

I like to ski. (Volim da skijam.)

Pogledaj sada ove primere (i ovde postoje greške, pa probaj da ih pronađeš):

I like work with my colleagues.

He likes toys and he likes to rides a bicycle.

I don’t drink coffee, but I like drink orange juice in the morning. 

I like to listening to music.

On Sundays, I like go shopping.

U svim ovim rečenicama, problem su glagoli i to kako su oni upotrebljeni u kombinaciji sa glagolom like. Nema odstupanja od dva pravila kada su u pitanju glagoli posle glagola like, a vrlo često se dešava da se ta dva pravila pomešaju i dobije se kombinacija.

I like to work with my colleagues. – U ovom primeru nedostaje to, ne može da se upotrebi samo glagol posle like.

He likes toys and he likes to ride a bicycle. – U ovom primeru, problem je glagole rides. Iako je treće lice upotrebljeno u rečenici, glagol like je taj koji dobija nastavak -s (zbog Present Simple vremena). Posle glagola like uvek se dodaje to + infinitiv (dakle nema nastavaka).

I don’t drink coffee, but I like to drink orange juice in the morning. – Početak rečenice je u redu, ali u nastavku je napravljena greška jer je upotrebljen glagol posle like. Nedostaje to.

I like to listening to music. – U ovom primeru upotrebljen je to i posle toga gerund a to nije tačno. Gerund se upotrebljava samostalno, a ako se koristi to, bio bi upotrebljen samo glagol listen (like to listen).

On Sundays, I like to go shopping. – Pogrešno je upotrebljen glagol posle like, nedostaje to.

O glagolu like (i ostalim glagolima) možeš detaljnije učiti u okviru kurseva u školi English Lane. Saznaj kako i ti možeš postati član, klikni ovde >> English Lane Škola

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde