fbpx

Neodređeni član u engleskom jeziku

by | Jun 27, 2023

Neodređeni član (Indefinite article) a / an je vrsta reči.

Koristi se ispred imenica u jednini ili ispred prideva koji stoji uz imenicu.

Neodređeni član se koristi ispred pojmova koji su nepoznati i pominju se prvi put, a u jednini su.

Ukoliko je imenica u množini, a pojam je nepoznat, ili ukoliko je imenica nebrojiva, umesto a/an, upotrebaljava se some.

There’s a book on the table. (brojiva imenica u jednini)

There are some books on the table. (brojiva imenica u množini)

There is some cheese in the fridge. (nebrojiva imenica)

Razlika između a i an

Razlika imeđu a i an je u tome što se a koristi kod imenica koje “u izgovoru” počinju suglasnikom (a car, a book…) dok se an koristi kod uz imenice koje počinju samoglasnikom (an apple, an arrow...).

“U izgovoru” u stvari znači da kod, na primer, imenice hour, koja iako naizgled počinje suglasnikom, taj suglasnik se ne čuje u izgovoru, tako da se ova reč čita /ˈaʊə/ i ispred nje se koristi član an – an hour. Slična je situacija sa university, u izgovoru prvo slovo je j /juːnɪˈvəːsɪti/ – a university.

Kada se koristi neodređeni član?

Neodređeni član u engleskom jeziku koristi se:

1. Ispred brojivih imenica u jednini za pojmove koji se pominju prvi put

We have a cat.
There’s an old house by that park.

2. Ispred zanimanja

She’s an architect.

3. Ispred nekih izraza za količinu – a pair of, a little, a couple of, a few, half a,

I have a few close friends.

4. Ispred nekih izraza za vreme – a week (=per week, weekly), a day…

I go to the gym three times a week.

Ovo su samo neke od situacija kada ćeš upotrebiti neodređeni član.

Ne zaboravi da u engleskom postoji i određeni član, i da je bitno da naučiš pravila kada se on koristi. 

Kada znaš pravila za članove u engleskom, moći ćeš da ih pravilno upotrebiš u rečenicama u konverzaciji.

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde