fbpx

Učite engleski jezik uz zanimljive lekcije i vežbanja. Da biste proverili vaše odgovore, ulogujte se.  REGISTRACIJA

Neodređeni član (Indefinite article) a / an je vrsta reči. Koristi se ispred imenica u jednini ili ispred prideva koji stoji uz imenicu. Neodređeni član se koristi ispred pojmova koji su nepoznati i pominju se prvi put, a u jednini su. Ukoliko je imenica u množini, a pojam je nepoznat, ili ukoliko je imenica nebrojiva, umesto a/an, upotrebaljava se some.

There’s a book on the table. (brojiva imenica u jednini)

There are some books on the table. (brojiva imenica u množini)

There is some cheese in the fridge. (nebrojiva imenica)

Razlika između a i an

Razlika imeđu a i an je u tome što se a koristi kod imenica koje "u izgovoru" počinju suglasnikom (a car, a book...) dok se an koristi kod uz imenice koje počinju samoglasnikom (an apple, an arrow...). "U izgovoru" u stvari znači da kod, na primer, imenice hour, koja iako naizgled počinje suglasnikom, taj suglasnik se ne čuje u izgovoru, tako da ovu reč čitamo /ˈaʊə/ i ispred nje se koristi član anan hour. Slična je situacija sa university, u izgovoru prvo slovo je j /juːnɪˈvəːsɪti/ - a university. 

Kada se koristi neodređeni član?

Neodređeni član u engleskom jeziku koristi se: 

1. Ispred brojivih imenica u jednini za pojmove koji se pominju prvi put

We have a cat.
There’s an old house by that park.

2. Ispred zanimanja

She’s an architect.

3. Ispred nekih izraza za količinu – a pair of, a little, a couple of, a few, half a, 

I have a few close friends.

4. Ispred nekih izraza za vreme – a week (=per week, weekly), a day…

I go to the gym three times a week.