fbpx

Množina imenica u engleskom jeziku

by | Jun 26, 2023

Množina imenica u engleskom jeziku se gradi na više načina i to ćeš naučiti u ovoj lekciji.

Imenice

Imenice (Nouns) su vrsta reči u engleskom jeziku. Označavaju imena bića, predmeta, pojava i stvari.

Jednina (singular) označava pojam koji je jedan, a množina (plural) je oblik imenice koji se koristi kada postoji više pojmova.

Množina imenica

Kada je u pitanju množina imenica, postoji nekoliko pravila u zavisnosti od toga na koje slovo se završava imenica. Postoje i imenice koje imaju nepravilnu množinu.

1. Većina imenica dobija nastavak -s za množinu.

Tada nema nikakvih promena u pisanju kada se dodaje slovo -s.

Singular Plural
book books
lamp lamps
table tables

2. Nastavak –es se dodaje za imenice koje se završavaju na: -s, -ss, -sh, -(t)ch, -x, -z

 Singular Plural
bus buses
watch watches
box boxes

3. Kod imenica koje se završavaju na –y, kome prethodi suglasnik, -y prelazi u –i, a zatim se dodaje nastavka –es:

Singular Plural
story stories
study studies
city cities

4. Imenice koje se zavrsavaju na-f ili -fe, menjaju -f u -v i dobijaju -es  u mnozini. U ovu grupu spada samo ovih 13 imenica.

Singular Plural
knife knives
life lives
wife wives
leaf leaves
half halves
shelf shelves
loaf loaves
thief thieves
self selves
wolf wolves
calf calves
sheaf sheaves
elf elves

5. Ostale imenice koje se zavrsavaju na -f, dobijaju -s u mnozini:

Singular Plural
roof roofs
scarf scarfs

6. Neke imenice imaju isti oblik i u jednini i u množini:

Singular Plural
sheep sheep
fish fish
species species
deer deer
series series

7. Imenice koje imaju nepravilnu množinu

Ove imenice imaju različite oblike u jednini i množini, bez posebnih pravila. U engleskom nije veliki broj imenica koje imaju nepravilnu množinu.

Singular Plural
man men
woman women
child children
foot feet
tooth teeth
goose geese
mouse mice
ox oxen

 

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde